info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen met de koper. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de koper, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de koper een gelijkaardige clausule bavatten.

2. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag . Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen
maand op het uitstaande bedrag . Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege
en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%
met een minimum van € 15 . Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht
werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de
verkoper . Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd .

3. Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven . De koper kan zich
geenszins beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of
om welkdanige schadevergoeding te eisen .

4. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de
koper of diens aangestelde dan wel, bij gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide
leveringsadres .

5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling . De koper verbindt
er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op
geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te
vermengen met andere onroerende goederen .

In geval van laattijdige betaling machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de
Goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling,
onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling . De koper dient hiertoe zijn
medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 50.00 per dag
dat de koper hiermee in gebreke blijft .

6. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen dienen
binnen de vijf dagen na levering bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de
verkoper . Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard
werden .

Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking
ervan op dezelfde wijze gemeld worden . Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden .

7. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement,
gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van
liquidatie van het vermogen van de koper . De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling .

8. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht . Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk .